Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Floor-Heating BV.

1.1) Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.2)Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Floor-Heating BV is ingestemd.
1.3)Onder (koper) wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Floor-Heating BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4)Floor-Heating BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5)Door het gebruik van de internetsite van Floor-Heating BV en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
2. Aanbiedingen en totstandkomingen overeenkomsten
2.1) Aanbiedingen of prijsopgave dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Floor-Heating BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2)Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en te allen tijde vrijblijvend.
2.3)Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) maanden tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4)Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
A. De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (offerteaanvraag aan Floor-Heating BV) via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Floor-Heating BV ontvangen.
2.5)Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door koper op gegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Floor-Heating BV herroepen worden ingeval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Floor-Heating BV de koper dit binnen 1 maand na de ontvangst van de bestelling mededelen.
2.6)Koper en Floor-Heating BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Floor-Heating BV gelden hierbij,voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7)Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Floor-Heating BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.8)Alle offertes worden opgesteld aan de hand van de door de Koper verstrekte gegevens. Mocht het zo zijn dat Floor-Heating BV tijdens de uitvoering op verschillen stuit, dan zullen de kosten hiervoor bij de Koper worden neergelegd en door de Koper betaald dienen te worden.
3. Prijzen
3.1)Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent , en zijn inclusief omzetbelasting .
3.2)Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3)De koper is de prijs verschuldigd die Floor-Heating BV in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Floor-Heating BV worden gecorrigeerd.
4 Betalingen
4.1)De betaling kan op de volgende manier voldaan worden :
A. Per pin of contant na oplevering aan onze monteurs.
B. Middels vooruit betaling per bank , het bedrag dient voor aanvang werkzaamheden op onze rekening bijgeschreven te staan.
C. Rembourstoeslag in geval van verzenden van doe-het-zelf pakketten.
4.2)Floor-Heating BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar gemaakt worden via de internetsite.
4.3)Wanneer na oplevering niet overgegaan kan worden tot betaling, zal de installatie onbruikbaar gemaakt worden. Het hieruit voortvloeiende meerwerk zal tevens in rekening gebracht worden.
4.3)Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijk kosten van welke aard dan ook, die Floor-Heating BV als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.5)Wanneer de opdrachtgever ná het geven van de opdracht deze annuleert na 14 dagen, zullen wij 25% kosten in rekening gebracht worden.
4.6)In geval van niet tijdig betalen is Floor-Heating BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5. Montagewerkzaamheden
5.1)Voor het effectief laten verlopen van de werkzaamheden
dient de klant zorg te dragen voor een schone, gladde en stofvrije vloer.
5.2)De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient
leeg te zijn en vrij van andere obstakels (b.v. drempels).
5.3)Als de vloerverwarming ingefreesd moet worden dan dient er een “normale “ afwerk-dekvloer aanwezig te zijn (geen tegels, plavuizen of betonvloer). De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming word aangebracht (houd hierbij rekening met de droogtijd).
5.4)De ingefreesde sleuf heeft een diepte van +/-17 mm en het is daarom noodzakelijk dat de afwerkvloer min 20 mm is. Indien er met frezen (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) een bestaande leiding wordt geraakt, dan is dit voor risico van de klant (CV /GAS / WATER leidingen worden door ons kosteloos gerepareerd worden). Het infrezen van de sleuven gebeurt geheel stofvrij en word voor u in handelbare zakken gedaan zodat deze door de vuilophaaldienst kan worden meegenomen. Na het plaatsen van de vloerverwarming kunnen de tegels direct op de vloer gelijmd worden, de sleuven worden na afloop dus niet door ons dicht gesmeerd.
5.5)Indien u een houten vloer neemt of iets anders dan een stenen vloer, dan dient u zelf (indien nodig) zorg te dragen voor de afwerking van de vloer. Indien gewenst kunnen wij het dicht smeren van de sleuven voor u verzorgen. De sleuven worden dicht gesmeerd met krimpvrije mortel.. Gaat u de houten vloer lijmen (of u neemt een pvc vloer) dan dient de vloer na het dicht smeren van de sleuven nog wel geëgaliseerd te worden. Het dicht smeren van de sleuven is puur het opvullen de de sleuven, hiervan word de vloer niet zo glad als egaline.
5.6)De regelunit word in overleg met u, op een voor u zo gunstig mogelijke plaats gemonteerd (indien technisch mogelijk) en word aangesloten op de bestaande CV installatie. De regelunit word geplaatst op dezelfde verdieping waar de vloerverwarming dient te komen. De aansluiting op de regelunit word ook vanaf dezelfde verdieping gemaakt. Dit geheel word getest, gevuld en bedrijfsklaar opgeleverd (excl.stopcontact). Montage in de meterkast is niet toegestaan.
5.7)Hoewel monteurs van FLOOR-HEATING er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken , dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v deuren, kozijnen, afgewerkte muren, keukenkasten).
5.8)Na het monteren van de vloerverwarming werkzaamheden word u een garantie certificaat en gebruiksaanwijzing overhandigd.
5.9)Vloerverwarming wordt voornamelijk toegepast onder stenen vloeren (tegels/natuursteen) en is hier uitermate geschikt voor. tegenwoordig zijn er ook diverse houten vloersoorten waar vloerverwarming onder geplaatst kan worden. Echter zult u bij aankoop van uw houtsoort aan de desbetreffende winkelier moeten vragen of de door u gekozen houtsoort geschikt is voor vloerverwarming en of de vloerverwarming als hoofdverwarming eronder gebruikt kan worden. Vraag naar de speciale richtlijnen voor vloerverwarming onder houten vloeren.
6. Levering en leveringstijd
6.1)Leveringen en uitvoeringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
7. Ruilen en herroepingrecht
7.1)De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na levering van het product. De koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.
8. Tevredenheidgarantie
8.1)De consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Dit geldt alleen voor doe-het-zelf pakketten en losse artikelen. Alleen wanneer het product in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert, kan er na overleg met Floor-Heating BV aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documenten, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
8.2)Floor-Heating BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade- diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
8.3)De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening voor de consument koper.
8.4)Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Floor-Heating BV binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consumentkoper aan Floor-Heating BV betaalde.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1)Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Floor-Heating BV is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
9.2)De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan , niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1)Op de door Floor-Heating BV gemonteerde regelunit geldt een garantie termijn van 60 maanden . Mocht zich desondanks normaal gebruik volgens de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing binnen 60 maanden na aankoop een storing voordoen die kennelijk het gevolg is van een materiaal-en/of montagefout , dan zal Floor-Heating  BV dit kosteloos herstellen. Bij service verlening dient het garantiebewijs samen met rekening of koopbon voorzien van datum van de vloerverwarming getoond dient te worden. Op de door Floor-Heating gebruikte Thermobuis PE-RT geld een fabrieks garantie van 10 jaar met gevolgschade dekking. Fabrikant Tubes International verstrekt op deze buis een garantie gedurende 50 jaar waarvan de eerste 10 jaar met schade gevolg dekking . De schade word vergoed indien er een aanwijsbare schade is opgetreden welke te herleiden is op verwijtbare verwerkingsfouten tijdens de productie. In geval van schade worden de kosten vergoed van herstel van het gebrek door middel van een reparatie of vervanging van de beschadigde buis met inbegrip van de kosten van uit-en inbouw van de buis alsmede afvoer van de beschadigde materialen. Als verzekerd bedrag word per gebeurtins een bedrag van maximaal € 450.000,00 uitgekeerd en bij een project word een maximaal bedrag uitgekeerd van € 900.000,00.
10.2)Onze vloerverwarming worden gemonteerd door eigen personeel , met uitzondering van de zand cement afwerkvloeren. Deze word door een extern bedrijf geleverd. Deze firma staat garant voor de door hun afgeleverde afwerkvloer en is volledig aansprakelijk voor het geleverde werk.
10.3) beschadigingen ontstaan tijdens de werkzaamheden aan leidingen zoals aan- en afvoeren, elektra, TV, e.d. zijn voor het risico van de koper. cv / gas / water leiding kunnen kosteloos door ons gerepareerd worden.
11. Overmacht
11.1)In geval van overmacht is Floor-Heating BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2)Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
12. Intellectuele eigendom
12.1)De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Floor-Heating BV , haar toeleveranciers of andere rechthebbende.
12.2) Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
12.3)Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Floor-Heating BV , haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
13. Persoonsgegevens
13.1)De gegevens die u invoert op de website van Floor-Heating BV worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het versturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derde verstrekt.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1)Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2)De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15. Diversen
15.1)Floor-Heating BV is gevestigd te Puntweg 7, 3208 LD te Spijkenisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54125227 te Rotterdam. Het BTW- identificatienummer is NL 8511.76.161.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Floor-Heating BV op bovenstaand adres of naar het email adres info@floor-heating.nl
15.2)Floor-Heating BV streeft ernaar om de door haar ontvangen e mails binnen 24 uur te beantwoorden.

Floor-Heating garantiebepaling 2023